Image
Asre Jadid

Asre Jadid Co

گروه شرکت های عصر جدید

Image

معرفی گروه بازرگانی و حمل و نقل عصر جدید

بررسی روند اقتصاد جهانی و پیش بینی دورنماي آن، مطمئناً وضعیتی کاملاً رقابتی در شرایطی بسیار تنگاتنگ و فشرده در کلیه ابعاد را بین کشورها تصویر می نماید. در چنین فضایی، کشورها تلاش می کنند تا براي ادامه رقابت با سایر کشورها و حفظ منافع ملی از شرایط مکانی و زمانی خود بهره برداري مناسب و بهینه را بنمایند و ضمن تحلیل وضعیت داخلی و جهانی، با شناسایی پتانسیلها، امکانات، توانمندیها و مزیتهاي نسبی آشکار و پنهان، از آنها در راستاي ادامه فعالیت، رقابت و بالندگی بعنوان ابزاري کارآمد استفاده بنمایند. در سالهاي اخیر  تجارت خدمات با سرعت چشمگیري رشد و توسعه یافته است بطوري که اکنون در عرصه تجارت ملی و بین المللی، بخش خدمات همچون کشاورزي ، دامداري و صنعت و معدن یکی از ارکان اساسی اقتصاد وحتی شاید به لحاظ سودآوري نسبی بالاي آن و سرویس دهی به دو بخش دیگر اقتصاد، مهمترین محسوب می گردد. حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخشهاي رکن خدمات، از نقشی برجسته و بنیادین در رشد اقتصادهاي ملی، توسعه اقتصاد و تسهیل تجارت جهانی برخوردار است و دربرگیرنده فعالیتهایی است که به شکلی گسترده در کلیه فعالیتهاي اقتصادي جاري بوده و نقشی غیرقابل انکار ایفا می نمایند. اساساً ارائه خدماتحمل و نقل مستلزم برخورداري از امکانات بالقوه و بالفعل متعددي می باشد که نهایتاً منجر به برجستهشدن  نقش کشور در عرصه تجارت بین الملل می گردد. منظور از امکانات بالقوه، داشتن یک موقعیت مناسب جغرافیایی دسترسی به آبهاي آزاد بین المللی، گستردگی طولی و عرضی جغرافیایی، واقع شدن در مجاورت کشورهاي محصور در خشکی است و منظور ار پتانسیلهاي بالفعل نیز برخورداري از سیستمهاي حمل و نقل مناسب و گسترده ، کیفیت مناسب در بخشهاي ناوگان، زیربنا و خدمات جانبی همچنین سرویسهاي اطلاع رسانی هماهنگی و سازگاري با سیستمهاي حمل و نقل کشورهاي منطقه، داشتن قوانین و مقررات مناسب با شرایط روز، همکاري نزدیک و روابط سیاسی در سطح بالا با کشورهاي منطقه و جهان می باشد. کشور  ما از حدیث توانمندیهاي بالقوه داراي امتیازات و مختصات بسیار مناسب و نادري در سطح جهان می باشد و  نقش جمهوري اسلامی ایران در زمینه ارائه خدمات بین المللی حمل و نقل با توجه به قرارگیري کشور در مسیر دو قطب عظیم اقتصادي جهان یعنی اتحادیه اروپا و شرق و جنوب شرق آسیا باتوجه به حجم مبادلات تجاري مسافرت بین آنها در کنار وسعت جغرافیایی کشور که دور زدن کشور را تا حدودي غیراقتصادي می نماید، مزیت اساسی کشور محسوب می گردد. علاوه بر پتانسیل حمل ونقل داخلی و بین المللی مربوط به صادرات و واردات، به لحاظ موقعیت کم نظیر ژئوپلتیکی میهن اسلامی، بخش حمل و نقل در آینده اي نه چندان دور علاوه بر ارائه خدمات مؤثر به بخشهاي تولیدي در راه توسعه و تحقق برنامه هاي اقتصادي کشور، در زمینه ترانزیت نیز می تواند به عنوان یک منبع تامین کننده ارز مورد نیاز کشور عمل نماید و با عرضه امکانات خود به تثبیت و ارتقاي موقعیت جهانی کشور از نظر اقتصادي و سیاسی، کمک شایانی بنماید.

شرکت بازرگانی رابین عصر جدید

 ارائه خدمات در زمینه هاي بازرگانی، واردات و صادرات، ترخیص کالا از گمرکات کشور، ارائه خدمات مشاوره اي بازرگانی به شرکتهاي تجاري و صنعتی 

شرکت خدمات کشتیرانی اقیانوس طلایی آنیل

ارائه خدمات فورواردري دریایی و کشتیرانی 
Image

شرکت حمل و نقل بين المللي راهپاد عصر جديد

یکی از شرکتهای عضو گروه بازرگانی و حمل و نقل عصر جدید و عضو انجمن سراسري حمل و نقل بين المللي ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و مورد تائيد سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران و داراي مجوز كرير و فورواردر میباشد و بعنوان یکی از شرکت های متخصص در حوزه حمل و نقل داخلی و بین المللی، لجستیک و زنجيره تامين فعاليت مي نمايد.

عضویت ها

  )IRICAگمرک جمهوري اسلامی ایران ( )ICCIMاتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزي ایران ( )RMTO سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ( )TCCIM( اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزي تهران )ITAIR( انجمن سراسري شرکت هاي حمل و نقل بین المللی ایران )IRUاتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده اي ( )TLFIفدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران ( (FIATA) اتحادیه بین المللی بار فرابران کنوانسیون بین المللی ( (TIR 

درباره ما

گروه بازرگانی و حمل و نقل عصر جدید یکی از شرکت هاي توانمند در ارائه خدمات زنجیره تامین (لجستیک) بوده که هدف آن رشد و گسترش فعالیتهاي تخصصی میباشد و در نظر دارد سهم خود را در بازارهاي هدف و در حوزه هاي بازرگانی و حمل و نقل داخلی و بین المللی و کشتیرانی و به طور کلی مدیریت زنجیره تامین کالا و خدمات افزایش داده و متعاقب آن خدمات با کیفیت بسیار مناسب در عرصه هاي ملی و بین المللی را ارائه نماید. این گروه با بهره گیري از مدیریت و کادر متخصص و تاکید بر اصل مشتري محوري جهت ارائه خدمات لجستیک و با بکارگیري مجموعه اي از راهکارهاي نوآورانه و در راستاي تکمیل زنجیره تامین با هدف برآورده نمودن منافع همه ذینفعان، گام بر میدارد.